RÖVIDEN

Személyes adatot csak a törvénynek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. DM levelet csak külön hozzájárulás esetén küldünk. Rendszerüzenetet anélkül is küldhetünk. Harmadik félnek személyes adatokat csak hozzájárulással adunk át. Bárkinek felvilágosítást adunk a róla tárolt adatokról, ha ezt írásban kéri az info@creals.com címen. A személyes adatok törlését az info@creals.com címen lehet kérni.ADATVÉDELEM

1.1. A Creals.com Kft. (Székhely: 1048 Bp., Nádasdy K. u. 16/5 Adószám: 23784226-1-41 Cégjegyzékszám:01-09-977860 Bank: UniCredit 10918001- 00000101-53610007 Iban: hu4410918001-00000101-53610007 Swift (bic) : bacxhuhb Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő) alá veti magát a következő tájékoztatónak.
1.2. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) kimondja, hogy az érintettel (jelen esetben a www.creals.com webshop felhasználójával, a továbbiakban: felhasználó, érintett) az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés

page16image3798716496
page16image3798716880
page16image3798717136
page16image3798717392
page16image3798717712
page16image3798717968
page16image3798718224
page16image3798718480
page16image3798718800
page16image3798719056
page16image3798719312
page16image3798719568
page16image3798719824
page16image3798720080
page16image3798720336
page16image3798720592
page16image3798721104

hozzájáruláson alapul vagy kötelező.
1.3.Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról.
1.4. Tájékoztatni kell az érintettet az Info tv. 6. § (1) bekezdése alapján arról is, hogy személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos
érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.
1.5.A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.
1.6.Ha az érintettek személyes tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna (mint például jelen esetben egy internetes szolgáltatásnál), a tájékoztatás megtörténhet az alábbi információk nyilvánosságra hozatalával is:
1.6.1.az adatgyűjtés ténye,
1.6.2.az érintettek köre,
1.6.3.az adatgyűjtés célja,
1.6.4.az adatkezelés időtartama,
1.6.5.az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, 1.6.6.az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek
1.6.7.ha az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vételének van helye, az adatkezelés
1.7. Jelen adatkezelési tájékoztató a fenti tartalmi előíráson alapul. A jelen tájékoztató elérhető az alábbi oldalról: http://www.creals.com/hivatalos- dokumentaciok
1.8.A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba. A tájékoztató egyes fejezetcímei mögött megjelenítjük a jogszabályi hivatkozást is.
2. Értelmező fogalmak ismertetése, valamint nyilvántartási száma.
2.1. érintett személy: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy (felhasználó);
2.2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret – , valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
2.3. különleges adat:
2.3.1.faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek- képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, 2.3.2.az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;
2.4. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel

page17image3816934048

félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
2.5. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

2.6. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó
döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;
2.7. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
2.8. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
2.9. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
2.10. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
2.11.adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
2.12. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
2.13. adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes
fizikai megsemmisítése;
2.14. szolgáltatás: a www.t-shirts.hu weboldalon nyújtott szolgáltatás, mely lehetőséget biztosít a Szolgáltató által forgalmazott termékek megvásárlására.
2.15. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
2.16. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi;
2.17. adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett;
2.18. adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely – ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot – az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatait honlapon közzéteszi;
2.19. adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
2.20. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi

személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
2.21. adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

3. Általános Tájékoztatás
3.1.A Creals.com Kft. saját szerverekkel nem rendelkezik.
Tárhelyszolgáltató:
Név: Unas Online Kft.
Székhely: 9400 Sopron, Kőszegi út 14.
Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-861094
E-mail: unas@unas.hu

3.2.A Creals.com Kft. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
3.2.1.az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás), 3.2.2.hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége), 3.2.3.változatlansága igazolható (adatintegritás),
3.2.4.a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen. 3.3.A Creals.com Kft. olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.
3.4.A Creals.com Kft. az adatkezelés során megőrzi:
3.4.1.a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult,
3.4.2.a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét,
3.4.3.a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök. 3.5.A Creals.com Kft. informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.
3.6. Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az
információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a szolgáltató megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az
alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.
4. Az Adatkezelés jogalapja
4.1.Személyes adat akkor kezelhető, ha

page19image3817928864

● ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
● azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli. 4.2.Személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése
4.2.1.az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy
4.2.2.az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.
4.3.Ha az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.
4.4.A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges mértékben a hozzájárulás akadályainak fennállása alatt az érintett személyes adatai kezelhetőek.
4.5.Ha a hozzájáruláson alapuló adatkezelés célja az adatkezelővel írásban kötött szerződés végrehajtása, a szerződésnek tartalmaznia kell minden olyan információt, amelyet a személyes adatok kezelése az érintettnek ismernie kell, így különösen a kezelendő adatok meghatározását, az adatkezelés időtartamát, a felhasználás célját, az adatok továbbításának tényét, címzettjeit, adatfeldolgozó igénybevételének tényét. A szerződésnek félreérthetetlen módon tartalmaznia kell, hogy az érintett aláírásával hozzájárul adatainak a szerződésben meghatározottak szerinti kezeléséhez. 4.6.Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában
● a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
● az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.
5. Az adatkezelés célhoz kötöttsége
5.1.Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. 5.2.Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. 6. Az adatkezelés egyéb alapelvei
6.1.A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.
6.2.Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig

lehessen azonosítani.
7. Adatkezeléssel kapcsolatos egyéb információk
7.1.Az adatkezelő a megadott személyes adatokat a jelen tájékoztatóban foglalt céloktól eltérő célokra nem használja, illetve nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag. 7.2.Az Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen
történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.
8. Funkcionális adatkezelés
8.1.Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a webes szolgáltatás funkcionalitásának működése körében a következőket:
a) az adatgyűjtés ténye,
b) az érintettek köre,
c) az adatgyűjtés célja,
d) az adatkezelés időtartama,
e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.
8.2.Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: teljes név, felhasználó név, jelszó, e-mail cím, telefonszám, szállítási cím (település, utcanév, házszám, irányítószám), számlázási cím (település, utcanév, házszám, irányítószám), regisztráció/szolgáltatás igénybevételének időpontja, regisztrációkori/szolgáltatás igénybevételekor használt IP cím. Tájékoztatjuk
a Felhasználót, hogy rögzítésre kerülnek technikai információk (felhasználó/hirdető regisztrációkori/használatkori IP címe, regisztráció/használat időpontja, utolsó bejelentkezés dátuma/IP címe, az érintett által látogatott oldal URL címe), melyek naplózását a
rendszer folyamatosan végzi, de nem kapcsolja össze a regisztráció/felhasználás során megadott adatokkal. A jelen pontban meghatározott információkat a Szolgáltató kizárólag a honlap technikai üzemeltetése érdekében, valamint statisztikai célokra használja fel.
8.3. Az érintettek köre: A www. creals.com webshop regisztrált felhasználói (igénybevevői) és hírlevélre feliratkozók.
8.4.Az adatgyűjtés célja: honlapon történő regisztráció, webáruház üzemeltetéséhez kapcsolódó adatbázis kezelése, hírlevél küldése céljából, direkt marketing és kiszállítás céljából.
8.5. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelés kezdő időpontja az érintett www.creals.com weboldalon történő regisztrációjának dátuma, az adatkezelés vége pedig az érintett törlési kérelméig tart. Az érintett törlési kérelmének Szolgáltatóhoz való beérkezését követő munkanap haladéktalanul törlésre kerülnek a személyes adatok. Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat. Amennyiben a felhasználó a személyes adatainak törlését kéri, úgy

személyes adatai végleg törlésre kerülnek, kivéve, ha más jogszabályi rendelkezés az adatkezelőt a személyes adatok megőrzésére kötelezi. A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.

8.6. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő (Creals.com Kft., ügyvezető: Nagy Endre) és munkatársai kezelhetik: CrealS.com Kft. Székhely: 1048 Budapest, Nádasdy Kálmán utca 16. 2.em 5., a fenti alapelvek tiszteletben tartásával. 8.7.Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése (bővebben a 15. pontban):

8.7.1. A felhasználó kérelmezheti az adatkezelőnél a 1.1. pontban megadott elérhetőségeken
a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
b) személyes adatainak helyesbítését (módosítását), valamint

c) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.
8.7.2. Felhasználó kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

8.7.3. Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és

az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
8.7.4. A felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen.
8.7.5. Ha az adatkezelő a felhasználó tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint
a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
8.7.6. Ha a felhasználó az adatkezelőnek az előző pont szerint meghozott döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a határidőt elmulasztja, a felhasználó – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat, illetve kezdeményezheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság eljárását.
8.8. Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. §
(3) bekezdése. A felhasználók a regisztrációs nyilatkozat elfogadásával elfogadják a jelen Adatkezelési Szabályzatban lefektetett szabályokat és önkéntesen hozzájárulnak személyes adataik kezeléséhez. A szolgáltató a

szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása

során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

8.9. Nem minősülnek személyes adatnak azok az anonim információk, melyeket az adatkezelő a személyes azonosíthatóság kizárásával gyűjt és természetes személlyel nem hozhatóak kapcsolatba, s ez által nem állítható fel kapcsolat természetes személlyel.

9. A funkcionális adatkezelésre vonatkozó alapelveink (Elker tv. 13/A. §) 9.1.A szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából kezelheti az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat.

9.2.A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása

során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az Elker. törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

9.3.A szolgáltató a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatokat bármely egyéb célból – így különösen szolgáltatása hatékonyságának növelése, az igénybe vevőnek címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása, piackutatás céljából – csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett és az igénybe vevő hozzájárulása alapján kezelhet.

9.4.Az igénybe vevőnek az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételét megelőzően és a szolgáltatás igénybevétele során is folyamatosan biztosítani kell, hogy az adatkezelést megtilthassa. 9.5.A kezelt adatokat törölni kell a szerződés létrejöttének elmaradását, a szerződés megszűnését, valamint a számlázást követően. Az adatokat törölni kell, ha az adatkezelési cél megszűnt, vagy az igénybe vevő így rendelkezik. Törvény eltérő rendelkezése hiányában az adattörlést haladéktalanul el kell végezni.
9.6.A szolgáltatónak biztosítani kell, hogy az igénybe vevő az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevétele előtt és az igénybevétel során bármikor megismerhesse, hogy a szolgáltató mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezel, ideértve az igénybe vevővel közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatok kezelését is.
10. Cookie-k (sütik) kezelése
10.1. A szolgáltató a felhasználó számítógépén cookie-t helyez el és olvas

vissza. (A cookie olyan szöveges fájl, melyet a honlap webszervere a felhasználó számítógépének merevlemezére telepít annak későbbi azonosítása érdekében. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett cookie-t, a cookie-t kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni

a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.) Az így rögzített adatok egyéb személyes adatokkal nem kapcsolhatók össze.
10.2. A cookie-k a felhasználók merevlemezére automatikusan továbbított olyan fájlok, amelyek megkönnyítik az internetes oldalon való navigációt és az internetes oldal-látogatási statisztikák elkészítését. A honlap megtekintése során a technikai működés miatt a következő, böngészője által minden esetben elküldött adatok szerepelhetnek a kiszolgáló statisztikánkban: böngésző típusa és verziója, operációs rendszer, hivatkozó URL-

cím (korábban megtekintett webhely), a hozzáféréshez használt számítógép IP-címe, valamint a látogatás dátuma és időpontja. Ezeket az adatokat kizárólag belső és statisztikai célokból rögzítjük.
10.3. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a weboldal cookie adatkezelése körében a következőket:

a) az adatgyűjtés ténye,
b) az érintettek köre,
c) az adatgyűjtés célja,
d) az adatkezelés időtartama,
e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

A weboldalra jellemző cookie-k az úgynevezett „Átmeneti (session) cookie” és „állandó (persistent) cookie-k”, melyek használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől.
10.4. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok.

10.5. Az érintettek köre: A szolgáltatást használó valamennyi érintett.
10.6. Az adatgyűjtés célja: a felhasználók azonosítása és a látogatók nyomon követése.
10.7. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelés időtartama a session cookie-k esetén a honlapok látogatásának befejezéséig tart. Egyéb cookie-k esetén az érintett kérésére azonnal törli a Szolgáltató.
10.8. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő és munkatársai, továbbá a weboldal üzemeltetője kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.
10.9. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.
10.10. Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

10.11. A weboldal látogatottsági adatait a Google Analytics szolgáltatás igénybevételével méri a Szolgáltató. A szolgáltatás használata során adatok kerülnek továbbításra. A továbbított adatok az érintett azonosítására nem alkalmasak. A Google adatvédelmi elveiről bővebb információ itt

olvasható: http://www.google.hu/policies/privacy/ads/
10.12. A weboldal a Google Adwords remarketing követő kódjait használja. A remarketing egy olyan funkció, amelynek segítségével a weboldal azoknak a felhasználóknak, akik korábban már felkeresték webhelyet, releváns hirdetéseket jelenítsen meg, miközben a Google Display Hálózat egyéb webhelyeit böngészik. A remarketing kód cookie-kat használ a
látogatók megjelöléséhez. A webáruházat felkereső felhasználók letilthatják ezeket a cookie-kat, és egyéb, a Google adatkezelésével kapcsolatos információt is olvashatnak az alábbi címeken: http://www.google.hu/policies/technologies/ads/ és https://support.google.com/analytics/answer/2700409. Amennyiben felhasználó letiltja a remarketing cookie-kat, számukra nem fognak megjelenni személyre szabott ajánlatok a weboldaltól.
11. Adatfeldolgozás
11.1. A Szolgáltató a www.creals.com webshop üzemeltetése és működése céljából üzemeltetőket, mint adatfeldolgozókat vesz igénybe, akik a Szolgáltató könyvelését, rendszergazdai munkákat, illetve a központi szerver üzemeltetését, karbantartását, fejlesztését végzik és a kezelésében lévő szerveren kerülnek elhelyezésre a Felhasználó által megadott személyes adatok. Az adatfeldolgozók a személyes adatok feldolgozását a jelen Adatvédelmi Szabályzat és a vonatkozó jogszabályok betartásával végzik. 11.2.Az adatfeldolgozók adatai:
Szállítás céljából:
Fáma First Kft.
1194 Budapest, Viola u. 38.a
Levelezési cím: 1183 Budapest, Akadály u. 15.
Adószám: 11678526-2-43
Ügyvezető:
Fáczán András
info@famafutar.com
Tárhelyszolgáltató:
Név: PRIVNET KFT
Székhely: 1139 Budapest, Frangepán u. 16
Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-861094
Adószám: 13550464-2-41
Web: www.privnet.bizKönyvelés céljából:
Név: Viczián Katalin ev.
Székhely: 1112 Budapest, Menyecske utca 23/32
12. Adattovábbítás
12.1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a weboldal adattovábbítási tevékenysége körében a következőket:
a) az adatgyűjtés ténye,
b) az érintettek köre,
c) az adatgyűjtés célja,
d) az adatkezelés időtartama,

page25image3820312672
page25image3820313056

e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.
12.2. Az adattovábbítás ténye, a kezelt adatok köre:
12.2.1. A továbbított adatok köre a szállítás lebonyolítása érdekében: Teljes név, Telefonszám, Szállítási cím (település, utcanév, házszám, irányítószám) 12.2.2. A továbbított adatok köre az online fizetés lebonyolítása érdekében: Teljes név, e-mail

12.3. Az érintettek köre: A www.creals.com webshop azon vásárlói,
akik házhozszállítást/online vásárlást kértek.
12.4. Az adattovábbítás célja: A megrendelt termék házhoz szállítása/az online vásárlás lebonyolítása.

12.5. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A házhozszállítás/online fizetés lebonyolításáig tart.
12.6. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat a következő természetes/jogi személyek kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával:
12.6.1. Név: Magyar Posta Zrt. Telefonszám, Szállítási cím (település, utcanév, házszám, irányítószám) cím
12.6.2. Fáma First Kft.
1194 Budapest, Viola u. 38.a
Levelezési cím: 1183 Budapest, Akadály u. 15.
Adószám: 11678526-2-43
Ügyvezető:
Fáczán András
info@famafutar.com
12.7. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett kérheti a házhoz szállító/online fizetést biztosító szolgáltató adatkezelőtől a személyes adatainak mielőbbi törlését.
12.8. Az adattovábbítás jogalapja: a felhasználó önkéntes hozzájárulása, az Info tv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.
13. Közösségi oldalak facebook.com/crealshu
13.1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a közösségi oldalak adatkezelése körében a következőket:
a) az adatgyűjtés ténye,
b) az érintettek köre,
c) az adatgyűjtés célja,
d) az adatkezelés időtartama,
e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.
13.2. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok
köre: Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram közösségi oldalakon regisztrált neve és e-mail címe
13.3. Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált
a Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram közösségi oldalakon.
13.4. Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a t-shirts.hu által

page26image3819353504

nyújtott szolgáltatás egyes tartalmi elemeinek, figyelemfelkeltő üzeneteinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése.
13.5. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

13.6. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.
14. Adatbiztonság
14.1. Az adatkezelő úgy tervezi meg és hajtja végre az adatkezelési műveleteket, hogy biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.

14.2. Az adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról (jelszóval, vírusirtóval való védettség), megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Info tv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

14.3. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi az adatkezelő, különösen: 14.3.1. a jogosulatlan hozzáférés,
14.3.2. a megváltoztatás,
14.3.3. a továbbítás,

14.3.4. a nyilvánosságra hozatal,
14.3.5. a törlés vagy megsemmisítés,
14.3.6. a véletlen megsemmisülés és sérülés,
14.3.7. az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
14.4. Az adatkezelő megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.
14.5. A személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés, az adatok megváltoztatása és jogosulatlan nyilvánosságra-hozatala, vagy felhasználása megakadályozása érdekében az adatkezelő gondoskodik:
14.5.1. a megfelelő informatikai, műszaki környezet kialakításáról, üzemeltetéséről,
14.5.2. a szolgáltatásnyújtásban résztevő munkatársai ellenőrzött kiválasztásáról,
14.5.3. a részletes üzemeltetési, kockázatkezelési és szolgáltatási eljárásrendek kiadásáról.
14.6. A fentiek alapján szolgáltató biztosítja, hogy az általa kezelt adat: 14.6.1. a jogosult számára rendelkezésre álljon,
14.6.2. hitelessége és hitelesítése biztosított,
14.6.3. változatlansága igazolható legyen.
14.7. Adatkezelő és annak tárhely-szolgáltatójának informatikai rendszere véd többek között:
14.7.1. a számítástechnikai csalás,
14.7.2. a kémkedés,

14.7.3. a számítógépvírusok, 14.7.4. a spam-ek,
14.7.5. a hack-ek,
14.7.6. és egyéb támadások ellen. 15. Az érintettek jogai

15.1. Az érintett kérelmezheti az Szolgáltatónál, hogy az adjon tájékoztatást személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését, valamint kérheti személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

15.2. Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel

összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
15.3. Az adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró
jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.
15.4. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes. 15.5. Felhasználó kérelmére Szolgáltató tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az esetleges adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és
címzettjéről. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes.
15.6. Szolgáltató, amennyiben a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot helyesbíti.
15.7. Törlés helyett Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
15.8. Szolgáltató törli a személyes adatot, ha kezelése jogellenes, a Felhasználó kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi
és Információszabadság Hatóság elrendelte.
15.9. Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.
15.10. A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az

érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
15.11. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

16. Jogorvoslat
16.1. Felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, ha
a) a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Szolgáltató, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
c) törvényben meghatározott egyéb esetben.
16.2. Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az Szolgáltató az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
16.3. Amennyiben a Felhasználó Szolgáltatónak a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat. A bíróság soron kívül jár el.
16.4. Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
17. Bírósági jogérvényesítés
17.1. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. Az adattovábbítás jogszerűségét az adatátvevő köteles bizonyítani.
17.2. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
17.3. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.
17.4. Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási

jogának figyelembevételére, illetve az adatátvevő által kért adat kiadására kötelezi.
17.5. Ha a bíróság az adatátvevő kérelmét elutasítja, az adatkezelő köteles az érintett személyes adatát az ítélet közlésétől számított 3 napon belül törölni. Az adatkezelő köteles az adatokat akkor is törölni, ha az adatátvevő a meghatározott határidőn belül nem fordul bírósághoz.

17.6. A bíróság elrendelheti ítéletének – az adatkezelő azonosító adatainak közzétételével történő – nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem érdekei és nagyobb számú érintett védett jogai megkövetelik.
18. Kártérítés és sérelemdíj

18.1. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni.
18.2. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

18.3. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és az adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. 18.4. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

19. Egyéb rendelkezések
19.1. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót a Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően Felhasználó a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat. 19.2. Amennyiben a Felhasználó szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció, illetve a hírlevélre történő feliratkozás során harmadik fél adatait adta meg, vagy a Honlap használata, illetve a szolgáltatás használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére.
19.3. Szolgáltató a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.
19.4. Regisztrált Felhasználó a www.t-shirts.hu webes szolgáltatás használatával kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy az általa szerkeszthető és Honlapon megjelenő tartalmak, megadott adatok, információk harmadik fél és Szolgáltató jogát illetve jogos érdekeit nem sértik. 19.5. A Szolgáltató fenti esetekben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából. Szolgáltató a fenti esetekben, illetve az ÁSZF be nem

tartása esetén jogosult a Felhasználó regisztrációját, illetve hírlevélre történő feliratkozását törölni; ebben az esetben Szolgáltató a Felhasználót a törlésből fakadóan ért károkért nem felel.
19.6. Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2015. november 1-én lép hatályba.

20. Alkalmazott jogszabályok
A tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra: ● 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
● 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)
● 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
● 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)
● 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
● 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)
● 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB- ajánlásról
Jelen adatvédelmi szabályzat az adatkezelő által egyoldalúan bármikor, a vonatkozó jogszabályi előírások betartása mellett módosítható azzal, hogy az adatkezelő köteles ezen változásról megfelelő időben értesíteni a felhasználót. Egyebekben az adatkezelő a vonatkozó jogszabályi
előírások betartásával jár el és azokat teljes körben érvényesíti.
2016. szeptember 1.
Creals Kft.