Jelen szabályzat vonatkozik a Universal Music Hungary (továbbiakban: Szervező) által kezelt, karbantartott https://digital.umusic.com/rammsteinjatek oldalon futó nyereményjátékra (a továbbiakban: Játék), az alábbi feltételekkel.

2. A Játékban részt vevő személyek

A Játékban részt vehet minden 14 éven felüli, internet-felhasználó természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos). A 14. és 18. év közötti résztvevő a játékbanban részvételével kijelenti, hogy rendelkezik a szülői felügyeletére jogosult személy előzetes hozzájárulásával. Amennyiben a Nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult.

Amennyiben a Nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. A Játékban a Universal Music Kft. (továbbiakban: Megbízott) munkavállalói valamint javukra egyéb szerződés alapján munkát végző személyek, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1.§ (1) bekezdése 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.

A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot, valamint az Adatkezelési tájékoztatót, és azokat feltétel nélkül elfogadja.

Amennyiben a Játékos a Játékszabályzatot, az Adatkezelési tájékoztatót vagy azok bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül. A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

3. A Játék időtartama, menete

A Játék időtartama: 2022.07.22. 12:00-tól – 2022.07.27. 12:00-ig.

A Játék helyszíne a https://digital.umusic.com/rammsteinjatek weboldal

A Játék menete: a nyereménysorsolás azok között történik meg, akik a weboldalon keresztül bekövetik a Rock It Radio nevű, a Digster Magyarország által létrehozott Spotify lejátszási listát.

A sorsolás időpontja: 2022. 07. 27. (szerda)

Kapcsolatfelvétel: A nyertessel a nyereménysorsolást követően emailben, vagy sikertelenség esetén az általa megadott telefonszámon vesszük fel a kapcsolatot.

4. Nyeremények, nyertesek

A Játék során azok között, akik a fentebb leírt módon részt vesznek a Játékban, 2 db ajándékcsomag kerül kisorsolásra, melynek tartalma: 1 db Rammsein – Zeit dupla vinyl lemez és 1 db Rammstein – Zeithüter póló (M vagy L választott méretben)

A nyeremény készpénzre nem váltható és nem továbbértékesíthető!

A Nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:

– nem múlt el 14 éves;

– ha a Megbízott megkeresésére az értesítést követő 1 munkanapon belül nem válaszol;

– ha nem lehet felvenni a nyertessel emailben vagy telefonon a kapcsolatot;

– egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon befolyásolni próbálja;

– jelen Játékszabályzat bármely pontját megsérti.

5. Nyertesek értesítése                                    

A Nyertessel emailben vesszük fel a kapcsolatot és egyedileg egyeztetjük vele a nyeremény átvételének részleteit.

Amennyiben a Nyertessel az értesítést követő 7 munkanapon belül nem sikerül felvenni a kapcsolatot, a Nyertes nem jogosult a nyereményre. A Nyertes személyének megállapításához és ellenőrzéséhez Szervező kötelezheti a Nyertest személyazonosságának igazolására.

6. Szervező felelőssége

Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a kiskorú vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli regisztrációjából, valamint a Nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve az értesítés késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károkért.

7. Adatkezelés és adatvédelem

Szervező a Játékban részt vevő személyek személyes adatait kezeli. A Játékban való részvétel és az ahhoz kapcsolódó adatszolgáltatás önkéntes, a részt vevő személy (érintett) hozzájárulásán alapul.

8. Kizárás

A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyereményjáték szellemével ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt.

Felhívjuk a Játékosok figyelmét, hogy a játék lebonyolítója fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kizárja a Játékost a Játékból.

A játék lebonyolítója fenntartja, hogy a Játék feltételeit indokolás nélkül módosítsa, ideértve a Játék megszüntetését is.

A játék megfelel a nyereményjátékok szervezéséről szóló törvénynek, a nyereményjátékok adózásáról szóló törvénynek, a nyeremény promóciós szolgáltatásnak minősül, így a nyertesnek nem kell feltüntetnie az SZJA bevallása során.

Budapest, 2022. 07. 21.