Universal Music x Kendrick Lamar nyereményjáték

1. A játék neve, szervezője Jelen szabályzat vonatkozik a Universal Music Hungary (továbbiakban: Szervező) által kezelt, karbantartott https://digital.umusic.com/kendrick-lamar-jatek oldalon futó nyereményjátékra (a továbbiakban: Játék), az alábbi feltételekkel. 2. A Játékban részt vevő személyek A Játékban részt vehet minden 14 éven felüli, internet-felhasználó természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos). A 14. és 18. év közötti résztvevő a játékbanban részvételével kijelenti, hogy rendelkezik a szülői felügyeletére jogosult személy előzetes hozzájárulásával. Amennyiben a Nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a Nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. A Játékban a Universal Music Kft. (továbbiakban: Megbízott) munkavállalói valamint javukra egyéb szerződés alapján munkát végző személyek, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1.§ (1) bekezdése 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói nem vehetnek részt. A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot, valamint az Adatkezelési tájékoztatót, és azokat feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a Játékos a Játékszabályzatot, az Adatkezelési tájékoztatót vagy azok bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül. A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. 3. A Játék időtartama, menete A Játék időtartama: 2022.09.16. 13:00-tól – 2022.09.20. 21:00-ig. A Játék helyszíne a https://digital.umusic.com/kendrick-lamar-jatek weboldal A Játék menete: a nyereménysorsolás azok között történik meg, akik a weboldalon közzétett formon keresztül feliratkoznak a Universal Music Hungary hip-hop tematikájú hírlevél listájára. A sorsolás időpontja: 2022. 09. 21. (szerda) 12:00. Kapcsolatfelvétel: A nyertessel a nyereménysorsolást követően emailben, vagy sikertelenség esetén az általa megadott telefonszámon vesszük fel a kapcsolatot. 4. Nyeremények, nyertesek A Játék során azok között, akik a fentebb leírt módon részt vesznek a Játékban, 1 db páros belépő kerül kisorsolásra Kendrick Lamar 2022. október 10-ei, a prágai O2 Arena-ban tartandó koncertjére. A nyeremény készpénzre nem váltható és nem továbbértékesíthető! A Nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha: – nem múlt el 14 éves; – ha a Megbízott megkeresésére az értesítést követő 1 munkanapon belül nem válaszol; – ha nem lehet felvenni a nyertessel emailben vagy telefonon a kapcsolatot; – egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon befolyásolni próbálja; – jelen Játékszabályzat bármely pontját megsérti. 5. Nyertesek értesítése                                     A Nyertessel emailben vesszük fel a kapcsolatot és egyedileg egyeztetjük vele a nyeremény átvételének részleteit. Amennyiben a Nyertessel az értesítést követő 1 munkanapon belül nem sikerül felvenni a kapcsolatot, a Nyertes nem jogosult a nyereményre. A Nyertes személyének megállapításához és ellenőrzéséhez Szervező kötelezheti a Nyertest személyazonosságának igazolására. 6. Szervező felelőssége Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a kiskorú vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli regisztrációjából, valamint a Nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve az értesítés késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károkért. 7. Adatkezelés és adatvédelem Szervező a Játékban részt vevő személyek személyes adatait kezeli. A Játékban való részvétel és az ahhoz kapcsolódó adatszolgáltatás önkéntes, a részt vevő személy (érintett) hozzájárulásán alapul. 8. Kizárás A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyereményjáték szellemével ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt. Felhívjuk a Játékosok figyelmét, hogy a játék lebonyolítója fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kizárja a Játékost a Játékból. A játék lebonyolítója fenntartja, hogy a Játék feltételeit indokolás nélkül módosítsa, ideértve a Játék megszüntetését is. A játék megfelel a nyereményjátékok szervezéséről szóló törvénynek, a nyereményjátékok adózásáról szóló törvénynek, a nyeremény promóciós szolgáltatásnak minősül, így a nyertesnek nem kell feltüntetnie az SZJA bevallása során. Budapest, 2022. 09. 16.